Juridische Werkgroep

In het kort: goed om te weten …

De drastische daling van het aantal besmettingen en het uitbreken van de oorlog in Oekraïne hebben het onderwerp Covid-19 enigszins naar de achtergrond verdrongen, maar zijn de hevige juridische debatten die twee jaar geleden in de rechtsleer ontstonden naar aanleiding van het uitbreken van de pandemie, eindelijk duidelijk beslecht in de rechtspraak?

Er werden inderdaad een paar beroepen ingesteld tegen sommige beslissingen in eerste aanleg en er blijken op heden enkele vonnissen uitgesproken te zijn. Dienaangaande dient te worden opgemerkt dat ook al zijn de gekende beslissingen in graad van beroep meestal gunstig voor de verhuurder, zij in rechte niet eenduidiger zijn dan deze in eerste aanleg. Wel kan er worden vastgesteld dat de burgerlijke rechtbanken de hun voorgelegde zaken duidelijk beslechten op grond van hun feitelijke context en in de meeste gevallen de toepassing van overmacht op de pandemie hebben afgewezen.

Voor zover de betrokken dossiers tegen dan niet minnelijk beëindigd werden, zal men met andere woorden een hypothetisch cassatieberoep moeten afwachten alvorens de juridische debatten voortvloeiend uit het uitbreken van de pandemie door een principearrest (definitief?) in rechte beslecht worden.

Nicolas Rosiers,

Voorzitter juridische werkgroep BLSC

Overige nieuwsberichten